Som una empresa familiar que ens dediquem a tot tipus de moviments de terres, des de rebaixos i fonamentacions per naus industrials fins a treballs en espais reduïts.

Servei de camió amb Grua, disposem de camions amb Grua i accessoris per manipular ó transportar qualsevol element.

Compra venda d’arids a granel i en big bags.

La nostra maquinària ens permet executar obres de  envergadura i complexitat. Realitzem moviments de terres,  Anivellat de sòls i terrenys, excavació per fonamentacions, explanacions, rases per a cablejats i canonades, Excavació per construcció de pisines,  murs de pedra, demolicions de tot tipus d’edificis i naus, construcció i manteniment de carreteres, treballs de jardineria etc.